Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Politikası

SeaShell Hotels ailesi olarak;

Doğal çevremizi koruma ve geliştirme konusunda sorumluluklarımızı yerine getirmek, kaliteli hizmet anlayışıyla misafirlerimizi yerinde ve zamanında memnun edebilmek başlıca amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda elimizden gelen tüm gayreti gösterirken;

 • Faaliyetlerimizi belirlediğimiz hedefler doğrultusunda gerçekleştirir, yasal şartlar ve uluslararası gereklilikleri rehber ediniriz.
 • Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirecek olduğumuz tüm faaliyetlerimizde çevreye olabilecek olumsuz etkileri tespit eder ve ilgili önlemleri alırız.
 • Çevreye karşı olan sorumluluklarımızın farkındayız ve doğal kaynakların kullanımı, enerji ve su tüketimini azaltmak, hava su ve toprak kirlenmesini enaza indirmek, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşüme katkıda bulunmak ve atıklarımızı zararsız şekilde depolamak için faaliyetlerimizi planlayıp gerçekleştiriyoruz.
 • Çevre dengesini, biyolojik çeşitliliği ve kültürel miraslarımızı korumayı amaçlarız, misafirlerimizi ve personellerimizi bilgilendirir, bilinçlendiririz.
 • Çalışmalarımızı enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak üzerine gerçekleştiririz.
 • Tüm gıda üretimi zinciri boyunca, misafirlerimize ve personellerimize güvenilir gıdalar sunmak için; yayımlanmış yasa, yönetmelik ve gıda güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerine uyarız ve gıda israfının önüne geçmeye çalışırız.
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip eder ve uyum sağlamaya çalışırız.
 • Tüm çalışanlarımıza ve misafirlerimize karşı faaliyetlerimizin hepsinde her türlü ayrımcılığı (dil, din, ırk) önlüyoruz, çalışanlarımıza ve yeni adaylara eşit haklar sağlıyoruz.
 • Misafirlerimizin, bölgemizde bulunan doğal ve kültürel miraslara, yöresel ürün ve hizmetlere ulaşabilmesi için tanıtım ve etkinlikler gerçekleştiririz.
 • Yerel kültür, gelenek ve göreneklere sahip çıkılmasını sağlar; görüş, etnik köken, inanç ve savunmasız gruplar ile ilgili ayrımcı faaliyetlere izin vermeyiz.
 • Gerek turistik amaçlı gerekse çalışmak için gelen ziyaretçilerin, farklı kültürleri ile bölgesel gelişime katkı sunduklarını, misafirperverlik gösterilmesi gerektiğini biliriz.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, faaliyetlerimizi sürekli iyileştirir, çalışanlarımızı eğitimlerle bilinçlendiririz.
 • Sürdürülebilir bir dünya ve sürdürülebilirlik bakış açısının oluşması için sadece personellerimiz değil, misafirlerimiz ve her türlü etkileşim ve iletişim içinde olduğumuz paydaşlarımızın katılımıyla ortak faydalar sağlamayı taahhüt ediyoruz.
Satınalma Politikası
 • Sürdürülebilir yaklaşımımızla tedarikçilerimizin ve hizmet aldığımız tüm iş ortaklarımızın Sürdürülebilir Turizme destek vermesini sağlamaya çalışırız.
  Ürün/hizmet satın almada yerli üretim yerel tedarikçilerimize öncelik vererek yerel üreticinin geliştirilmesine ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunuruz. Yerel tedarikçilerimizin oranını takip ederek sürekli arttırmayı hedef alırız.
 • İşletmemize ürün ve hizmet alımlarında ‘Adil Ticaret’’ ve ‘’Fırsat Eşitliği’ ilkelerine uygun olarak hareket ederiz.
 • Satın alma aşamasında yöresel ve kültürel ürünler tercih etmeye çalışarak ülkemizin sosyoekonomik yapısını güçlendirmek ve kültürünün tanıtımını sağlamak amacımızdır.
 • İthal ürün satın alımı sadece yerel alternatifler yoksa ya da yerel alternatifler beklenen ve istenen kalitede değilse tedarik edilebilmektedir.
 • Tedarikçilerimizin, yasal yükümlülüklerini ve çalışanlarının sosyal ve güvenlik haklarının gerekliliklerini yerine getiriyor olanlardan tercih ederiz.
 • Tedarikçilerimizin çevreci anlayışa sahip olması, yasal mevzuatlarına uyuyor olması, Çevre Yönetim Sistemine veya Uluslararası kabul görmüş bir sertifika sahibi olmaları bizim için önemlidir.
 • Satınalma süreçlerimizde kullanmak zorunda olduğumuz tek kullanımlık ve sarf malzemelerin geri dönüştürülebilir ve çevre dostu olanlarını tercih etmeye çalışırız.
 • Atıkları en aza indirmek için gıda dahil sarf ve tek kullanımlık malların satın alınması dikkatle yönetilmektedir.
  Tedarik ettiğimiz ürünlerin doğa dostu olanlarını, tasarruflu,geri dönüştürülebilen ve geri kazanılmış malzemeler olması bizim için önemlidir.
 • Tedarikçilerimizin, çocuk işçi çalıştırılması konusundaki ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde tanımlanan mevzuatlara uymasına ve çocukların eğitimlerini engellemiyor olmasına dikkat edenleri tercih ederiz.
  Seçimimizi yaban hayatını, hayvan haklarını ve doğal yaşam alanlarının korunmasına dikkat eden tedarikçilerden yana yaparız.
Çocuk Hakları Politikası

Çocuk Hakları çocukların daha mutlu ve daha güvenilir yaşamaları için kabul edilmiş haklardır. Çocuk hakları ırk, ten rengi, cinsiyet, dil, din ayrımı olmaksızın bütün çocuklar için vardır. Onları birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel vb. sömürüye karşı güvenilir ortamı sağlamak ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur. Çocuklar bize geleceğin emanetleridir.

 • Kurumumuz çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bulunmalarını bekleriz.
 • Personellerimize, çocuk hakları/istismarı konusunda bilinçlendirme eğitimleri veririz.
 • Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz. Ebeveyn Onay Formu doldurulduktan sonra aktivitelere katılım sağlayabilirler.
 • Çocukları emanet aldığımız ortamlarda gözlerimizi üzerlerinden ayırmaz, ebeveynlerine teslim ederiz.
 • Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda Sosyal Destek Hattından yardım isteriz.
İnsan Hakları, İstihdam ve Erişilebilirlik Politikası
 • Yerel halktan istihdam sağlayarak bölge kalkınmasına katkıda bulunuruz.
 • Birbirimizin haklarına ve görüşlerine saygılı davranır cinsiyet, dil, din, ırk, yaş, sosyo-ekonomik durum, eğitim durumu, etnik köken, dini inanç ayrımı yapmadan tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlamaya çalışırız.
 • Kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve özel ihtiyaç sahibi her bireyi korumak ve saygı duyulması gereken gruplar olduğunun farkındalığı ile buna uygun olarak hareket ederiz.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızca destekleriz.
 • Özel gereksinimi, fiziksel hassasiyetleri olan tüm misafirlerimize önem verir, onlar için hizmete erişimi kolaylaştırırız. Misafirlerimizin tatillerini geçirdikleri ortamın bu standartlar doğrultusunda olması bizim için önemlidir.
 • İnsan hakları ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, tüm gereklilikleri eksiksiz yerine getirir, faaliyetlerimizi sürekli iyileştiririz.
 • Çalışanlarımızı dinleyip fikirlerini özgürce beyan edebildikleri eşitlik ilkesi gözeterek standart bir çalışma imkanı sunarız.
Kalite Politikası
 • Sea Shell Resort & SPA ailesi olarak; misafirlerimizi yerinde ve zamanında memnun edebilmek başlıca amacımızdır.
 • Bu amacı gerçekleştirebilmek için; hedeflerimizi sürekli gözden geçirir, gelişmeleri takip eder, yasal şartlara uyar, gerekli iyileştirmeleri planlarız…
 • Bu amaca ulaşmak için çalışan herkes, Sea Shell Resort & SPA ailesinin bir ferdidir.
 • Ailemizi bir arada tutabilmek için; iletişim ve fertlerin gelişimlerine öncelik veririz.
Gıda Güvenliği Politikası
 • Sea Shell Resort & SPA’da amacımız; misafirlerimize leziz ve güvenli öğünler sunmaktır.
 • Bu nedenle eğitim ve iletişime önem verir; ürün hazırlığını gerçekleştiren personelimiz kadar, kullanılan tüm malzemeleri sağlayan tedarikçilerimizin de bu amaca katılımını sağlarız.
 • Gıda güvenliğini hedeflerle ölçerken; yasal zorunluluklara ve misafir şartlarına bağlı kalır, uygunluğunu sürekli gözden geçiririz.
Çevre Politikası
 • Sea Shell Resort & SPA ailesi olarak; yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda çevreye dost teknolojiler kullanırız.
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi için; hedeflerimizi gözden geçirir, yasal şartları yerine getirir, sürekli iyileştirmeleri planlar, devamlılığı için dokümante ederiz.
 • Çalışanlarımızı, misafirlerimizi ve ulaşabildiğimiz herkesi bilinçlendirmek, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en önemli mirastır.
Entegre Kalite Yönetim Sistemleri Politikası
 • Kalite, konsept ve iyileştirmelerin temelinde misafirlerimizin memnuniyetini sağlamak, önerilerini değerlendirmek ve yaşanabilecek aksaklıkların soruna dönüşmemesi, sorunların standart ve profesyonel bir yaklaşımla çözülebilmesi için tüm altyapısal gereklilikleri sağlarız.
 • Ailemizi bir arada tutabilmek için; SeaShell Hotels çalışanlarının eğitimine ve gelişimine önem veririz.
 • Gıda tedariğinden misafir ve çalışanlara sunumuna kadarki tüm süreçlerde gıda güvenliği gerekliliklerine uygunluk sağlarız.
 • Çevrenin bizden sonraki nesillere bırakacağımız en önemli miraslarda biri olduğunun farkındayız ve çevre kirliliğinin önlenmesi, doğamızı korumaya katkıda bulunmak için çalışanlarımızı ve misafirlerimizi bilinçlendirmeye çalışırız.
 • Hizmet kalitemizi arttırmak için Misafir, kurum,kuruluş ve paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini anlamaya çalışırız. iletişimi en üst düzeyde tutar ve sürekli kılarız.
 • Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre duyarlılığı, İş Sağlığı Güvenliği, Gıda Güvenliği ve Enerji verimliliği konularını hedeflerle ölçeriz.
 • Bu doğrultuda sürekli iyileştirmeyi hedefleyen tesislerimizle yasal zorunluluklara uygunluğumuzu sürekli gözden geçiririz.
 • Hizmette standartlarımızı sürekli geliştirmeyi amaçlar, yeniliklere açık bir tesis olmayı ilke ediniriz.
 • Bu amaca ulaşmak için çalışan herkes, SeaShell Hotels ailesinin bir ferdidir.
Close